Privacy Beleid

PRIVACY reglement

Sietske van Kuik, Praktijk psychotherapie, klinische psychologie, gevestigd te Tilburg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacy reglement legt uit hoe Sietske van Kuik met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

1.Toepassing

Dit privacy reglement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Sietske van Kuik persoonsgegevens verwerkt:

a. (potentiële) patiënten;

b. bezoekers aan de praktijk van Sietske van Kuik;

c. bezoekers van de website www.VanKuikPsychotherapie.nl;

d. alle overige personen die met Sietske van Kuik contact opnemen of van wie Sietske van Kuik persoonsgegevens verwerkt.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Sietske van Kuik verwerkt persoonsgegevens die:

a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een gesprek), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt,zoals contact gegevens of andere persoonsgegevens;

b. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;

c. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Sietske van Kuik zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website(zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd)en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;

3.Doeleinden verwerking

Sietske van Kuik verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a. het uitvoeren van een geneeskundige behandel overeenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;

b. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voorafspraken/besprekingen/sessies en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;

c. het verbeteren van de praktijkwebsite www.VanKuikPsychotherapie.nl

d. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers.

4.Rechtsgrond

Sietske van Kuik verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken,zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;

b. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;

c. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;

  1. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

5. Verwerkers

Sietske van Kuik kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Sietske van Kuik persoonsgegevens verwerken. Sietske van Kuik sluit met verwerkers een verwerkers overeenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

6.Persoonsgegevens delen met derden

Sietske van Kuik deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Sietske van Kuik deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij besprekingen samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contact gegevens gedeeld.

7. Doorgifte buiten de EER

Sietske van Kuik geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Sietske van Kuik ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

8. Bewaren van gegevens

Sietske van Kuik bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Sietske van Kuik hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

a. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;

b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;

c. gegevens van onderaannemers (zzpers), anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na het einde van de overeenkomst van opdracht;

d. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;

e. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

9.Wijzigingen privacyreglement

Sietske van Kuik kan dit privacy statement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacyreglement wordt op de website van Sietske van Kuik gepubliceerd. Het is verstandig dit privacyreglement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10.Rechten, vragen en klachten U hebt het recht

Sietske van Kuik te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Sietske van Kuik door een e-mail bericht te sturen naar info@VanKuikPsychotherapie.nl. Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Sietske van Kuik persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Sietske van Kuik door een e-mailbericht te sturen naar info@VanKuikPsychotherapie.nl. Een klacht tracht ik naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Scroll to top